Vedtægter

§ 1. Foreningen: Seniorværkstedet i Næstved.

Seniorværkstedet i Næstved er en forening med egen valgt bestyrelse, egne vedtægter og eget regnskab.

Foreningens hjemsted er Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

Foreningen tegnes ved formanden og et bestyrelsesmedlem. 

§ 2. Foreningens formål er:

a. At etablere og drive et Seniorværksted i Næstved.

b. At samle pensionister og efterlønnere m/k til et aktivt socialt samvær.

c. At udvikle, tilbyde og arbejde med aktiviteter af forskellig art, tilpasset så alle kan deltage.

d. At afholde fællesarrangementer. 

§ 3. Medlemmer:

a. Som medlem af Seniorværkstedet kan optages personer, som er bosat i Næstved Kommune og er fyldt 60 år.

b. Bestyrelsen træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om, at andre end de i a. nævnte kan optages som medlem af foreningen. Alle medlemmer skal være selvhjulpne. Bestyrelsen har ret til at foretage visitationer, såfremt det skønnes nødvendigt.

c. Medlemmer betaler kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen.

d. Medlemmer som er i kontingentrestance meddeles dette pr. mail eller telefon, derefter slettes de.

e. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der modarbejder foreningens vedtægter eller på anden måde skader foreningen og dens omdømme. Hvis det pågældende medlem ønsker det, skal afgørelsen kunne prøves på den først komne ordinære generalforsamling, men medlemskab vil være suspenderet indtil denne generalforsamling.

f. Medlem i restance har ikke stemmeret ved generalforsamlingen

g. Ordensregler:

1. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de af bestyrelsen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.

2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingent betalingen.

3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

4. Brugere af værktøj og faciliteter skal rette sig efter bestyrelsens fastsatte ordensregler. 

§ 4. Foreningens ledelse:

a. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens ledelse imellem generalforsamlingerne.

b. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen, dog altid ulige antal:

Formand, næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

Desuden vælges af generalforsamlingen:

To kritiske revisorer.

Medlemmer til udvalg.

Alle vælges for to år.

c. Bestyrelsen fastlægger selv bestyrelsesmøder og forretningsorden.

d. Vedtagelse i bestyrelsen kræver at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

e. Foreningens kasserer forestår den daglige økonomiske drift, hvor alle ind- og udbetalinger foregår.

f. Bestyrelsen har pligt til at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.

g. Referat af bestyrelsesmøderne, med vedtagne beslutninger godkendes af bestyrelsen senest ved næste møde.

Kopi af referat sættes på opslagstavle i Seniorværkstedet. 

§ 5. Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. 

§ 6. Generalforsamling:

a. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

b. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.

c. Indkaldelse til generalforsamlingen bekendtgøres ved opslag i foreningens lokaler samt ved udsendelse på e-mail til medlemmer, som har oplyst en sådan, med mindst 3 ugers varsel.

d. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Valg af referent.

4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

5. Kassereren aflægger det reviderede regnskab og budget for det kommende år.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Fastsættelse af kontingent.

8. Valg til bestyrelse. På valg er:

9. Valg til udvalg.

10. Eventuelt (her kan ikke foretages afstemning).

e. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest en uge før dens afholdelse.

f. Kun fremmødte medlemmer, som har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen.

g. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. Skriftlig afstemning foretages såfremt et medlem fremsætter forslag herom.

h. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

i. Regnskabet følger kalenderåret.

§ 7. Valg:

i lige år:

a. Formand

b. 1 bestyrelsesmedlem

c. 1 suppleant

d. 1 kritisk revisor

e. udvalgsmedlemmer. 

Valg: i ulige år:

a. Næstformand

b. Kasserer

c. 1 bestyrelsesmedlem

d. 1 suppleant

e. udvalgsmedlemmer.

f. 1 revisor

g. 1 revisorsuppleant 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter at kravet herom er modtaget og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling. 

§ 9. Foreningens opløsning.

Foreningen kan kun opløses når 2/3 af medlemmerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Ved opløsning fordeles foreningens formue, efter bestyrelsens valg, mellem de frivillige foreninger i Næstved Kommune. 

§ 10. Vedtaget på den ordinære generalforsamling 2023.

 

Børge Knudsen, formand

Jørn Krøll, dirigent